loading...

کتاب فروشی

به من بیاموزید 2 آموزشِ مهارتِ نگاه کردن ویژه ی کودکان مبتدی طرح راه کارهای عملی ((مربیان، دانشجویان و والدین کودکان مبتدی)) این کتاب در برگیرنده ی: بازی هایی آموزشی با نام های: 1. شناخت چیزها 2. نامیدن چیزهای وابسته به هم 3. تشخیص بخش های مختلف یک چیز 4. او چه کار می کند؟ 5. شناخت سمت راست و چپ 6. یافته های ساده 7. شناخت بالا، پایین و روی 8. تشخیص بلندی و کوتاهی 9. تشخیص شکل های هم اندازه 10. تشخیص تفاوت ها 11. تشخیص شکل های همانند 12. دسته بندی شکل های همانند 13. دسته بندی چیزهای مختلف (براساس…

به من بیاموزید 2

آموزشِ مهارتِ نگاه کردن

ویژه ی کودکان مبتدی

طرح راه کارهای عملی

((مربیان، دانشجویان و والدین کودکان مبتدی))

این کتاب در برگیرنده ی: بازی هایی آموزشی با نام های: 1. شناخت چیزها 2. نامیدن چیزهای وابسته به هم 3. تشخیص بخش های مختلف یک چیز 4. او چه کار می کند؟ 5. شناخت سمت راست و چپ 6. یافته های ساده 7. شناخت بالا، پایین و روی 8. تشخیص بلندی و کوتاهی 9. تشخیص شکل های هم اندازه 10. تشخیص تفاوت ها 11. تشخیص شکل های همانند 12. دسته بندی شکل های همانند 13. دسته بندی چیزهای مختلف (براساس بستگی ها) 14. تشخیص سایه ی شکل ها 15. در تصویر چه می بینیم؟ 16. شرح داستان تصویرها 17. نگاه کردن، به یاد سپردن، به یاد آوردن 18. پیدا کردن شکل های مخفی 19. بگو چه کم دارد 20. تعقیب با چشم.

آشنایی با کتاب

برای کودک سالم، عمل ((دیدن)) امری طبیعی و مادرزادی است. اما ((نگاه کردن)) امری اکتسابی و آموزشی است که در اثر یاددهی - یادگیری به وجود می آید.

بنابراین، ضروری است به کودک مهارت ((نگاه کردن)) را بیاموزیم تا دانسته ها و تجربه های او گسترش یابد و در نهایت، با استفاده از این توانایی ها، به بازیافتن، اندیشیدن و آفریدن ایده ها دست بزند.

پیش گفتار

همان گونه که ((شنیدن)) فرایند طبیعی گوش است و به خودی خود انجام می گیرد، ((دیدن)) نیز فرایند طبیعی چشم است که به طور طبیعی و به خودی خود اتفاق می افتد. حال اگر دیدن مانند شنیدن، با دقّت و تمرکز همراه شود، به مرحله ی ((نگاه کردن)) می رسد، که دست یابی به آن، امری اکتسابی است و نیاز به یاددهی - یادگیری دارد.

فرایند نگاه کردن، به کسبِ تجربه، افزایش دانسته ها و زمینه سازی اندیشیدن و در نهایت به خلاّقیت و آفریدن می انجامد.

باید دانست که در ارتباط با چشم، دو مسأله حائز اهمیّت است، یکی سلامت قوّه ی بینایی که با فرایند دیدن ارتباط پیدا می کند و به کار چشم پزشک و متخصص بینایی ربط دارد و دیگری همراه کردنِ دیدن با ویژگی های دقّت و تمرکز است که به نگاه کردن می انجامد و به آموزش عمدی و کارکرد مربی نیاز دارد.

همچنین، ((نگاه کردن)) از جمله مهارت های زمینه ساز ((اندیشیدن)) است. افراد، به ویژه کودکان خردسال و مبتدی، از فرایند نگاه کردن و نتایج به دست آمده از آن، لذّت می برند و در این تلاش، تجربه می اندوزند و به دانسته هایی می رسند که در آینده، پایه ی بسیاری از اندیشه ها و نوآوری ها بر آن استوار می شود.

ما از راه نگاه کردن، بیشترین حجم یادگیری و دانسته های تجربی را به دست می آوریم، که در نهایت، این دریافت ها، به حجمی از فرایند بازآفرینی و خلّاقیت ما می انجامد. کودک خردسال و مبتدی، از انبوه چیزهایی که می بیند، یاد می گیرد به آن چه که می خواهد و دوست دارد، می تواند توجّه کند و برسد.

روش های یاددهی - یادگیری در ((نگاه کردن)) مهارت های دقیق و ظریفی را در بر می گیرد و ریشه در آموزش عمیق تمام مهارت های اساسی اندیشه های علمی آینده ی کودک دارد. باید دانست، در زمینه ی یاددهی - یادگیری ((مهارت نگاه کردن)) خُرده مهارت های فراوانی وجود دارد که لازم است در حدّ توان، به همه ی آن ها توجّه شود، که متأسفانه تاکنون در آموزش رسمی، کم تر به آن ها توجّه شده است.

در فرایند آموزش نگاه کردن به کودک خردسال، باید به موارد زیر توجّه کرد:

 • 1. انباشت دیده ها برای زمینه سازی یاددهی - یادگیری ((نگاه کردن)).
 • 2. شناخت کلّیت یک چیز.
 • 3. توجّه به این که هر کلّیت، اجزایی دارد و هر جزء آن، نام و عملی مخصوص به خود دارد.
 • 4. توانایی تمرکز چشم به یک نقطه یا جزئی از یک چیز یا یک کلیّت.
 • 5. تمرکز نگاه خود روی یک چیز یا نقطه ای از چیزی که در برابر ما در حال حرکت است.
 • شناسایی اشیا از فاصله ای مشخص و شناخت سمت و سوی آن ها.
 • مشخص کردن کاربرد اشیا، پس از دیدن آن ها.
 • مهارت دیدن دقیق اشیا و تصاویر و به یاد سپاری شکل آن ها را به صورت ادراک دیداریِ کلّی، به دست آورد، تا بتواند به بازشناسی آن ها در حالت های مختلف از نظر اندازه، رنگ، دوری و نزدیکی و ... بپردازد؛ مانند شناخت تصویر حیوان یا تصویر شکلی مانند ((ب)) و یا کلمه ای مانند ((پنیر)) از نظر  ادراک کلّی و شناخت آن.
 • توان شناخت و تشخیص شباهت ها و تفاوت های اشیا و تصاویری که فرایند مربوط به یادآوردن دیده ها و تجارب گذشته و تفسیر دانسته ها که در اثر احساس حاصل می شوند.
 • توان شناخت و تشخیص همانندها و عناصر مشابه در وضعیت های مختلف.
 • توان به یادآوری کلّ چیزی یا تصویری به منظور شناخت، تشخیص و کشف اجزای افتاده و ناقص، با هدف تکمیل آن چیز یا تصویر؛ مانند به یادآوردن شکل کلّی حیوانی و تشخیص نواقص نقاشی نشده ی آن یا با به یادآوردن کلمه ی ((آب)) و تشخیص کامل یا ناقص بودن نوشته ی دیده شده از آن.
 • کنار هم قرار دادن قطعات یک تصویر مانند یک پازل برای چیدن درست آن ها.
 • کنار هم چیدن چند تصویر مرتبط به هم و سپس بیان داستان آن ها.
 • توان تشخیص و یافتن راهی به بیرون از مارپیچ.
 • توان تشخیص رنگ ها، اندازه ها، مفاهیم ساده ی کوچک و بزرگ، بالا و پایین، زیر و رو، چاق و لاغر، کوتاه و بلند، دور و نزدیک، جلو و عقب و ...
 • توان تشخیص زیبایی و زشتی در تصاویر و نوشته ها.
 • به منظور هم خوانی بینایی، تصاویری را که به هم ربط دارند، به کودک نشان می دهیم تا مشخص کند کدام یک دنباله ی تصویرهای دیده شده است.
 • شناخت تفاوت ها و وجوه مشترک دو چیز از یک دیگر و بیان آن ها.
 • تشخیص تصویری از زمینه ی محیطی آن و یافتن چیزهای پنهان.
 • طبقه بندی و شناخت اشیایِ مربوط به هم.

الگوهای از فعّالیّت های آموزشی بالا، در این کتاب تدارک دیده شده است.

در این ((کتاب راهنما)) تلاش شده است تا به طور غیر مستقیم، مهارت ((نگاه کردن)) در قالب بازی های دیداری مختلف به کودکان آموزش داده شود.

این کتاب، شامل 20 تلاش آموزشی است که هر تلاش، در برگیرنده ی بخش های زیر است:

 • نام بازی
 • اهدافِ بازی
 • وسایلِ مورد نیاز بازی
 • گام اوّل، آماده سازی کودکان
 • گام دوم، اجرای نهایی بازی

توصیه ها (، سپارش ها) به آموزگارها

 • منظور از گامِ اوّلِ ((آماده سازی کودکان)) آن است که معلّم با بهره گیری از تجارب و توانایی های خود و با استفاده از راه های مختلف، کارهایی انجام دهد تا شاگردان مبتدی، با هدف و نحوه یِ بازی، کاملاً آشنا شوند و آمادگی لازم را برای اجرای نهایی بازی، به دست آورند.
 • برای رسیدن به هدف های هر بازی، معلّم باید حوصله ی لازم را در هر مرحله، رعایت و از شتاب زدگی اجتناب کند.
 • گاهی معلّم می تواند برای رسیدن به هدف های بازی، از تجربه ها و توان شاگردان مبتدی در تأثیرگذاری و انتقال دانسته های خود به دیگران استفاده کند؛ به همین دلیل، بسیاری از بازی های ارائه شده را می توان به صورت گروهی و مشارکتی انجام داد.
 • برای پاسخ گویی به برخی از بازی ها، می توان طول زمانی خاصّی را در نظر گرفت، لذا شاگرد مقیّد است که در فرصت تعیین شده، تلاش مزبور را انجام دهد.
 • هرگاه شاگردی، به هر دلیل نتواند فعّالیّتی را انجام دهد، باید به او فرصت داده شود تا در موقعیّت های بعد، دوباره آن را تکرار کند تا به هدف بازی دست یابد.
 • گاهی نیاز است معلّم به منظور پیشگیری از دل سردی کودک در هنگام بازی، اشتباه کوچکی که مشاهده می کند، ندیده بگیرد.
 • هر کودکی که بازی را خوب انجام داد، باید تشویق شود.
 • تا معلّم اطمینان کسب نکرده است که شاگردان به اهداف مهارتی بازی مورد نظر دست یافته اند، از تکرار آن خودداری نکند.
 • گاهی لازم است یک بازی در فرصت های متفاوت تکرار و بازآموزی شود تا برای کودکان معنادار گردد.
 • گاهی معلّم می تواند با توضیح بازی آینده، کودکان را علاقه مند سازد تا در خانه نسبت به محتوا و اجرای آن فکر کنند و از بزرگ ترها چیزهایی در زمینه اجرای بازی مورد نظر بپرسند و کسب تجربه کنند تا در زمان اجرای آن، از توانایی های کسب شده، استفاده نمایند.
 • معلّم باید توجه داشته باشد که هر فعّالیت را با کلمه های ساده و قابل فهم کودکان توضیح دهد.
 • گاهی لازم است معّلم شیوه ی اجرای یک بازی را به چند گونه ی ساده توضیح دهد تا کودکان به فراخور حال خود، شیوه ی بازی را فراگیرند.
 •  معلّم هنگام فعّالیّت آموزشی، باید به همه ی دانش آموزان توجّه داشته باشد تا کودکی گوشه گیری اختیار نکند.
 • معلّم هنگام بازی، باید با دقّت به سخنان کودکان گوش دهد و از شتاب زدگی پرهیز کند.
 • در هر بازی، کودکان باید به طور غیر مستقیم متوّجه شوند که امر ((نگاه کردن)) ارادی و ضروری است، بنابراین ما باید عادت کنیم که با علاقه و به طور ارادی به چیز ها نگاه کنیم و در طول زمان نگاه کردن، از خود حوصله نشان دهیم و سپس با توّجه به آن چه که مشاهده کرده ایم، پاسخ لازم را بگوییم.
 • هنگام فعّالیّت های گروهی، باید میل به تعاون و همیاری در کودکان، رشد و گسترش یابد.
 • معلّم اگر احساس کرد کودکی نمی تواند اندیشه ی خود را بیان کند، باید به گونه ای به او کمک کند تا از عهده ی این کار برآید تا احساس نومیدی و دل سردی نکند.
 • کودکان را باید متوجه کرد که رعایت مقرّرات بازی، الزامی است.
 • علاوه بر فعّالیّت های پیشنهاد شده در این کتاب، معلّم می تواند فعّالیّت های آموزشی دیگری را که در اثر تجربه، در زمینه ی گسترش ارادی مهارت ((نگاه کردن)) در کودکان به دست آورده نیز انجام دهد.
 • چنان چه کودکی به هر دلیلی، در تلفّظ کلمه های ناتوان باشد، معلّم باید با آگاهی از مشکل او، آمادگی لازم و منطقی برای آموزش ((نگاه کردن)) به کودک، داشته باشد.
 • نکته ی پایانی این که، معلّم باید بداند کودکان از بازی با بزرگ ترها لذّت می برند و آنان دوست دارند در کنار افراد بزرگ سال مهربان و حسّاس بازی کنند. بنابراین معلّم باید از این موهبت در تربیت مهارت ((نگاه کردن)) در کودکان مبتدی، نهایت استفاده را بکند.
 • تصویرهای به کار گرفته شده، همگی جنبه ی پیشنهاد دارند و مربّی با توجه به نیاز و امکانات خود، می تواند با الگوبرداری از آن ها، از تصاویر و چیزهای دیگر استفاده کند.

تألیف: عبدالرّحمان صفّارپور

نقاشی: مجتبی احمدی

کالبد: 127 صفحه، مصور.

چاپ اول: 83 / چاپ پنجم: 1394

کمترین ارزش: 80000 ریال

روش فرستادن: خواستارهای این کتاب با فرستادن پیامک، یا زنگ زدن به شماره ی 09198053323، کتاب را درخواست کنند تا کتاب، از راه پست یا پیک فرستاده شود.

فهرست نویسی: 1. آموزش ابتدایی - راهنمای آموزشی 2. مربیان - راهنمای آموزشی

مجموعه کتاب های به من بیاموزید

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
درود بر شما، خوش آمدید، نیکویی و خوشی با خود آوردید، بدی و اندوه را به دور بردید، این جا کتاب فروشی اینترنتی است. در صورت توانایی، خرید زیر 60000 تومان 10 درصد از ارزشش کاسته و بالای این رقم ، رایگان درب خانه یا جای کار فرستاده می شود. پاداش خرید از کتاب فروش: 50 تا 100 درصد سود کتاب فروشی به حساب، 20 نفر از کسانی که در کتاب فروش ثبت نام کنند و در هر فصل (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) بیشترین خرید را داشته باشند؛ واریز می شود. همکاری در فروش: کسانی که گرایش به همکاری در فروش دارند می توانند به قسمت تماس با ما نامه بزنند و شماره تلفن یا پست الکترونیکی خود را بنویسند. کتاب خواسته شده ی خود را از این جا بخرید. اگر از کتاب و دانش و دانشمندان دوری کنیم، به زودی، غارنشین می شویم. کتاب بخرید، کتاب بخرید، کتاب بخرید. کامروا و شاد و خوش و پیروز باشید.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • ریاضی
 • مجموعه کتاب‌های درس‌هایی از زندگی‌نامه ریاضی‌دانان نامی ایران و جهان

 • فرهنگ
 • آموزش
 • حقوق

 • فیزیک

 • شیمی

 • دانش های تجربی

 • علمی - پژوهشی

 • فنی و مهندسی

 • خلاقیت و نوآوری و شکوفایی ذهنی

 • دانش نامه
 • دانش های شناختی

 • داستان
 • مجموعه ی چرا و چگونه؟

 • سازگاری برای بقا
 • کتاب های علوم من
 • منظومه خورشیدی
 • وسیله ها چگونه کار می کنند؟

 • پروژه های نمایشگاه دانشی

 • نیروهای ویرانگر طبیعت

 • پرواز

 • سرما و گرما

 • برای تراز توانایی اندیشه
 • ارتباط با ما

 • همگانی و عمومی

 • گروه سنی
 • مجموعه به من بیاموزید
  نظرسنجی
  از این وبلاگ چه اندازه خشنود می باشید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 124
 • کل نظرات : 10
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 3
 • آی پی امروز : 22
 • آی پی دیروز : 28
 • بازدید امروز : 109
 • باردید دیروز : 58
 • گوگل امروز : 3
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 109
 • بازدید ماه : 1,316
 • بازدید سال : 6,530
 • بازدید کلی : 35,050