loading...

کتاب فروشی

به من بیاموزید 1 آموزشِ مهارتِ گوش دادن ویژه ی معلّمان، مربّیان، دانشجویان مراکز تربیتی ابتدایی و والدین این کتاب در برگیرنده ی: بازی های آموزشی با نام های : 1. گوش دادن برای تکرار ((کلمه ها))، 2. گوش دادن برای تکرار هجاها ((بخش ها))، 3. گوش دادن برای تکرار ((آواز)) حیوانات، 4. گوش دادن برای تکرار صدای اشیای مختلف، 5. گوش دادن برای تکرار صداهای عوامل طبیعی، 6. گوش دادن برای جداسازی صداهای همانند، 7. گوش دادن برای تکرار پیام، 8. گوش دادن برای اجرای دستور، 9. گوش دادن برای پرسش و پاسخ درباره ی دستور،…

به من بیاموزید 1

آموزشِ مهارتِ گوش دادن

ویژه ی معلّمان، مربّیان، دانشجویان مراکز تربیتی ابتدایی و والدین

این کتاب در برگیرنده ی: بازی های آموزشی با نام های :

1. گوش دادن برای تکرار ((کلمه ها))، 2. گوش دادن برای تکرار هجاها ((بخش ها))، 3. گوش دادن برای تکرار ((آواز)) حیوانات، 4. گوش دادن برای تکرار صدای اشیای مختلف، 5. گوش دادن برای تکرار صداهای عوامل طبیعی، 6. گوش دادن برای جداسازی صداهای همانند، 7. گوش دادن برای تکرار پیام، 8. گوش دادن برای اجرای دستور، 9. گوش دادن برای پرسش و پاسخ درباره ی دستور، 10. گوش دادن برای شناخت صدا ((دختر یا پسر بودن))، 11. گوش دادن به صحبت کسی و گفتن نام او،  12. گوش دادن برای بازگویی شعر گوش داده شده، 13. گوش دادن برای تکرار اعداد، 14. گوش دادن برای شمارش تعداد ضربه ها، 15. گوش دادن برای تکرار پیام تلفنی، 16. گوش دادن برای تماس تلفنی، 17. گوش دادن برای شمارش، 18. گوش دادن برای شناخت صدای چند وسیله ی موسیقی، 19. گوش دادن برای بازگویی داستان کارتون دیده شده، 20. گوش دادن برای بازگویی داستان، 21. گوش دادن برای بازگویی داستان در زمان تعیین شده، 22. گوش دادن برای بازگویی قسمت های خاصّی از یک داستان، 23. گوش دادن برای تشخیص صداهای اطراف خود، 24. گوش دادن برای تشخیص منبع و سمت صدا، 25. گوش دادن برای خرید و فروش، 26. گوش دادن برای گفتن خلاصه ی داستان در وقت تعیین شده، 27. گوش دادن برای گفتن نتیجه ی داستان در چند جمله، 28. گوش دادن برای شناساندن چیزی از راه توضیح آن، 29. گوش دادن برای شناساندن چیزی از راه پرسش و پاسخ، 30. گوش دادن برای تشخیص صداهای همانند یا ناهمانند در کلمه ها، 31. گوش دادن برای شنیدن چند صدا و گوش دادن به یک صدا، 32. گوش دادن برای یافتن چیزی، 33. گوش دادن به چند مطلب در یک لحظه.

آشنایی با کتاب

از یک سو روان شناسان و متخصصان تربیتی اعتقاد دارند، کودک با توجّه به نیازهای روانی و جسمی خود به بازی می پردازد و این تلاش ها و کوشش های آگاهانه و ناخودآگاهانه ی او، فعّالیّت های غیر مستقیمی هستند برای آماده سازی خود جهت زندگی آینده. به راستی بازی، کار کودک است. از سوی دیگر شنیدن عملی فیزیکی و غریزی یعنی طبیعی است، در حالی که گوش دادن عملی تکنیکی و اکتسابی و بدین معنا آموزشی است.

در این کتاب، تلاش بر آن است تا از راه بازی هنر گوش دادن به کودکان آموزش و تعلیم داده شود.

پیش گفتار

روان شناسان و متخصصّان تربیتی، اعتقاد دارند که کودک با توجّه به نیازهای روانی و جسمی خود، به بازی می پردازد و این تلاش ها و کوشش های آگاهانه و ناخودآگاهانه ی او، فعّالیّت های غیر مستقیمی برای آماده سازی خود جهت زندگی آینده هستند. به راستی بازی کردن، نیاز کودک است. با توجّه به این مهم، ما در مقام بزرگ سال، می توانیم محیطی آگاهانه برای پرورش جنبه های مختلف مهارتی کودک، که بیشتر زمینه ی بازی و انجام کارهای لذّت بخشی را دارند، فراهم کنیم و در نهایت، سعی ما بر آن است تا راه کارهایی برای هوشیارسازی و ایجاد وضعیت ادراکی قابل قبولی برای نوآموزان، به معلّمان ارائه دهیم تا با ساده ترین راه بُرد، به نتایج عملیِ دل خواه برسند. بنابراین برای دست یابی به چنین اهدافی، تصمیم گرفته شده است فعّالیّت های آگاهانه ای در زمینه های مختلف مهارتی در قالبِ بازی، در چند کتاب تحت عنوان ((به من بیاموزید)) عرضه شود.

کتاب های ((به من بیاموزید))، معلّمان را با یک دسته رفتارهای عَمَلی و فعّالیّت های آموزشی هدف مند آشنا می کند و سعی شده است در آن ها، برنامه های یاددهی - یادگیری معلّم، تا حدّ ممکن، پربار و برای کودکان لذّت آور باشد.

این کتاب ها برای معلّمان و والدین کودکان نوشته شده است تا آنان با استفاده از فعّالیّت های آموزشی، کودکان را به طور هدف مند، از جهت جسمی و ذهنی برای یاددهی - یادگیری آموزش های رسمی دوره ی ابتدایی، آماده سازند. کتاب های ((به من بیاموزید)) بیشتر به ایجاد و پرورش مهارت های اساسی زیر توجّه خواهد داشت:

 • ایجاد مهارت و گسترش ارادی خوب گوش دادن.
 • ایجاد مهارت و گسترش ارادی خوب نگاه کردن.
 • ایجاد مهارت و گسترش ارادی زمینه ی آمادگی های اوّلیه برای آموزش مهارت های زبانی ((نوشتن)).
 • ایجاد مهارت و گسترش ارادی هماهنگی حافظه ی ادراکی، دیداری و دستی ((تحت عنوان دست ورزی)).

با توجّه به نکات مطرح شده در بالا نخستین تلاش از آن دسته در برگیرنده ی کتاب ((گوش دادن به من بیاموزید)) بوده که شامل فعّالیّت های آگاهانه ای برای گسترش ارادی مهارت گوش دادن کودکان است.

در این کتاب ((راهنما))، کودک به طور غیرمستقیم از معلّم می خواهد: ((هنر گوش دادن را به من بیاموز.)) این کتاب شامل ((سی و سه)) فعّالیّت آموزشی بازی گونه است که هر یک از آن ها در برگیرنده ی بخش های زیر است:

 • نام بازی
 • هدف بازی
 • وسایل مورد نیاز بازی
 • گام اوّل آماده سازی کودکان
 • گام دوم اجرای نهایی بازی

به دلیل محدودیت فضایی که یک کتاب ((راهنمای آموزشی)) دارد، مباحث ضروری تا حدّ امکان فشرده بیان شده اند؛ ولی در عین حال، شامل بسیاری از فعّالیّت های آموزشی یاددهی - یادگیری گوناگون است.

توصیه ها (، سپارش ها) به آموزگاران:

 • منظور از گام اوّل ((آماده سازی کودکان))، آن است که معلّم با استفاده از تجارب و توانایی های خود، از راه های مختلف فعّالیّت هایی را انجام دهد تا شاگردان مبتدی، هدف نحوه ی بازی را کاملاً شناخته و آمادگی لازم را برای اجرای نهایی آن به دست آورند.
 • برای رسیدن به اهداف هر بازی، معلّم باید حوصله ی لازم را در هر مرحله داشته باشد و از شتاب زدگی دوری جوید.
 • گاهی معلّم می تواند برای رسیدن به اهداف بازی، از تجارب و توان شاگردان مبتدی در تأثیرگذاری و انتقال دانسته ها به یک دیگر استفاده کند؛ به همین دلیل، بسیاری از بازی های ارائه شده را می توان به صورت گروهی و مشارکتی، یعنی دسته جمعی، انجام داد.
 • برای انجام پاره ای از فعّالیّت ها توسط کودک، می توان زمان مشخّصی در نظر گرفت، لذا او مقیّد به آن است که در فرصت تعیین شده، تلاش مزبور را انجام دهد.
 • هرگاه دانش آموزی به هر دلیل، نتوانست فعّالیّتی را انجام دهد، باید به او فرصت داده شود تا در موقعیّت های بعدی، دوباره آن را تکرار کند تا به هدف بازی دست یابد.
 • گاهی نیاز است معلّم به منظور پیشگیری از دل سردی کودک در حین بازی، اشتباه کوچکی را ندیده بگیرد.
 • هر کودکی که بازی را خوب انجام داد، باید مورد تشویق قرار گیرد.
 • تا معلّم کسب اطمینان نکند که شاگردان به اهداف مهارتی بازی مورد نظر دست نیافته اند، از تکرار آن خودداری نکند.
 • گاهی لازم است یک بازی در فرصت های متفاوت، تکرار و بازآموزی شود تا برای کودکان معنادار گردد.
 • گاهی معلّم می تواند با توضیح بازی آینده، کودکان را علاقه مند سازد تا در منزل نسبت به محتوا و اجرای آن فکر کنند و از بزرگ ترها چیزهایی در زمینه ی بازی مورد نظر بپرسند و کسب تجربه کنند، تا در موقع اجرای بازی، از توانایی های کسب شده استفاده نمایند.
 • معلّم باید توجّه داشته باشد که هر فعّالیّت را با کلمه های ساده و قابل فهم کودکان توضیح دهد.
 • گاهی لازم است معلّم شیوه ی اجرای یک بازی را به چند گونه ی ساده توضیح دهد تا کودکان به فراخور حال خود، شیوه ی بازی را فراگیرند.
 • معلّم هنگام فعّالیّت آموزشی، باید به همه ی شاگردان توجّه داشته باشد تا کودکی، گوشه گیری اختیار نکند.
 • معلّم حین بازی، به سخنان کودکان به دقّت گوش داده و از شتاب زدگی پرهیز کند.
 • در این فعّالیّت ها، کودکان باید به طور غیر مستقیم متوجّه شوند که امر ((گوش دادن))، ارادی و ضروری است، بنابراین ما باید عادت کنیم با علاقه و به طور ارادی، به مطالب دیگران، به خصوص درسی گوش دهیم و در طول زمان گوش دادن، از خود حوصله نشان دهیم. سپس با توجّه به آنچه که گوش داده ایم، پاسخ لازم را بازگو یا انجام دهیم.
 • هنگام فعّالیّت های گروهی، باید میل به تعاون و همیاری در کودکان رشد و گسترش یابد.
 • معلّم اگر احساس کرد کودکی نمی تواند اندیشه ی خود را بیان کند، باید به گونه ای به او کمک کند تا از عهده ی این کار برآید تا احساس ناامیدی و دل سردی نکند.
 • کودکان را باید متوجّه کرد، رعایت مقرّرات بازی، الزامی است.
 • علاوه بر فعّالیّت های پیشنهاد شده در این کتاب، معلّم می تواند فعالیت های آموزشی دیگری را که به تجربه در زمینه ی گسترس ارادی مهارت گوش دادن در کودکان به دست آورده نیز به مرحله ی اجرا درآورد.
 • چنانچه کودکی به هر علّتی، در تلفظ حروف، ناتوان یا لکنت زبان داشته باشد، معلّم باید با آگاهی به مشکل کودک، آمادگی لازم و منطقی برای آموزش گوش دادن به او را داشته باشد.
 • در پایان، معلّم باید بداند، کودکان از بازی با بزرگ ترها لذّت می برند و آنان دوست دارند در کنار یک بزرگ سالِ مهربان و حسّاس بازی کنند. بنابراین او باید از این موهبت در تربیت مهارت گوش دادن در کودکان مبتدی، نهایت استفاده را ببرد.

تألیف : عبدالرّحمان صفّارپور

نقاشی: بهنام خیامی

کالبد: 51 صفحه، مصور.

چاپ اول: 83/ چاپ ششم: 1394

کمترین ارزش: 29000 ریال

روش فرستادن: خواستارهای این کتاب با فرستادن پیامک، یا زنگ زدن به شماره ی 09198053323، کتاب را درخواست کنند تا کتاب، از راه پست یا پیک فرستاده شود.

فهرست نویسی: 1. پرورش گوش - راهنمای آموزشی (ابتدایی) 2. زبان آموزی - راهنمای آموزشی (ابتدایی) 3. فارسی - کتاب های درسی - راهنمای آموزش (ابتدایی) 4. مجموعه به من بیاموزید.

مجموعه ی به من بیاموزید

برچسب ها کتاب , به من بیاموزید 1 , آموزشِ مهارتِ گوش دادن , ویژه ی معلّمان، مربّیان، دانشجویان مراکز تربیتی ابتدایی و والدین , تألیف : عبدالرّحمان صفّارپور , بازی های آموزشی , . گوش دادن برای تکرار ((کلمه ها))، 2. گوش دادن برای تکرار هجاها ((بخش ها)) , 3. گوش دادن برای تکرار ((آواز)) حیوانات، 4. گوش دادن برای تکرار صدای اشیای مختلف , 5. گوش دادن برای تکرار صداهای عوامل طبیعی، 6. گوش دادن برای جداسازی صداهای همانند , 7. گوش دادن برای تکرار پیام، 8. گوش دادن برای اجرای دستور، 9. گوش دادن برای پرسش و پاسخ درباره ی دستور , 10. گوش دادن برای شناخت صدا ((دختر یا پسر بودن))، 11. گوش دادن به صحبت کسی و گفتن نام او , 12. گوش دادن برای بازگویی شعر گوش داده شده، 13. گوش دادن برای تکرار اعداد , 14. گوش دادن برای شمارش تعداد ضربه ها، 15. گوش دادن برای تکرار پیام تلفنی , 16. گوش دادن برای تماس تلفنی، 17. گوش دادن برای شمارش , 18. گوش دادن برای شناخت صدای چند وسیله ی موسیقی , 19. گوش دادن برای بازگویی داستان کارتون دیده شده، 20. گوش دادن برای بازگویی داستان , 21. گوش دادن برای بازگویی داستان در زمان تعیین شده , 22. گوش دادن برای بازگویی قسمت های خاصّی از یک داستان، 23. گوش دادن برای تشخیص صداهای اطراف خود , 24. گوش دادن برای تشخیص منبع و سمت صدا، 25. گوش دادن برای خرید و فروش , . گوش دادن برای گفتن خلاصه ی داستان در وقت تعیین شده ,
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
درود بر شما، خوش آمدید، نیکویی و خوشی با خود آوردید، بدی و اندوه را به دور بردید، این جا کتاب فروشی اینترنتی است. در صورت توانایی، خرید زیر 60000 تومان 10 درصد از ارزشش کاسته و بالای این رقم ، رایگان درب خانه یا جای کار فرستاده می شود. پاداش خرید از کتاب فروش: 50 تا 100 درصد سود کتاب فروشی به حساب، 20 نفر از کسانی که در کتاب فروش ثبت نام کنند و در هر فصل (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) بیشترین خرید را داشته باشند؛ واریز می شود. همکاری در فروش: کسانی که گرایش به همکاری در فروش دارند می توانند به قسمت تماس با ما نامه بزنند و شماره تلفن یا پست الکترونیکی خود را بنویسند. کتاب خواسته شده ی خود را از این جا بخرید. اگر از کتاب و دانش و دانشمندان دوری کنیم، به زودی، غارنشین می شویم. کتاب بخرید، کتاب بخرید، کتاب بخرید. کامروا و شاد و خوش و پیروز باشید.
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • ریاضی
 • هندسه
 • مجموعه کتاب‌های درس‌هایی از زندگی‌نامه ریاضی‌دانان نامی ایران و جهان

 • فرهنگ
 • آموزش
 • حقوق

 • فیزیک

 • شیمی

 • دانش های تجربی

 • علمی - پژوهشی

 • فنی و مهندسی

 • خلاقیت و نوآوری و شکوفایی ذهنی

 • دانش نامه
 • دانش های شناختی

 • داستان
 • مجموعه ی چرا و چگونه؟

 • سازگاری برای بقا
 • کتاب های علوم من
 • منظومه خورشیدی
 • وسیله ها چگونه کار می کنند؟

 • پروژه های نمایشگاه دانشی

 • نیروهای ویرانگر طبیعت

 • پرواز

 • سرما و گرما

 • برای تراز توانایی اندیشه
 • ارتباط با ما

 • همگانی و عمومی

 • گروه سنی
 • مجموعه به من بیاموزید
  نظرسنجی
  از این وبلاگ چه اندازه خشنود می باشید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 129
 • کل نظرات : 11
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 5
 • آی پی امروز : 5
 • آی پی دیروز : 24
 • بازدید امروز : 57
 • باردید دیروز : 61
 • گوگل امروز : 0
 • گوگل دیروز : 0
 • بازدید هفته : 213
 • بازدید ماه : 1,386
 • بازدید سال : 1,386
 • بازدید کلی : 41,644