loading...

کتاب فروشی

برای تراز توانایی اندیشه

دایرة المعارف هندسه - شماره 6

رابطه های متری در مثلث های ویژه

(مثلث متساوی الاضلاع، مثلث متساوی الساقین، مثلث قائم الزاویه، ...)

این کتاب درباره ی رابطه های متری در مثلث متساوی الاضلاع، رابطه های متری در مثلث متساوی الاضلاع و دایره، رابطه های متری در مثلث متساوی الساقین، رابطه های متری در مثلث متساوی الساقین و دایره، رابطه های متری در مثلث قائم الزاویه، رابطه های متری در مثلث قائم الزاویه و دایره، رابطه های متری در مثلث با زاویه های حاده یا با زاویه ی منفرجه، رابطه های متری در مثلث با زاویه های حاده یا با زاویه ی منفرجه و دایره، ....

برای آگاهی بیشتر درباره کتاب و یا خرید،

برای روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - قصه های خوب ما

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 284 چهارشنبه 04 اسفند 1395 : 13:46 نظرات ()

قصه های خوب ما

مجموعه کتاب های : خواب روباه، آواز بزغاله، خنده ی کبک

سرزمین ما، سرزمین قصّه ها

سرزمین ما، سرزمین قصهّ هاست. زیباترین و شیرین ترین قصّه ها در سرزمین ما وجود دارد. قصّه هایی که از خواندن و شنیدن آنها هیچ گاه ............

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - خاله شیرین من

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 124 یکشنبه 24 بهمن 1395 : 0:33 نظرات ()

خاله شیرین من

این کتاب در برگیرنده ی خاله سرباز، خاله بازیگوش، خاله برفی، آش کشک خاله، خاله شکمو، خاله بازی، ..........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

شیر درّنده و خرگوش باهوش

قصّه های مثنوی (3)

کتاب مثنوی معنوی مولوی یکی از شاهکارهای بزرگ ادبیّات فارسی است که در آن قصّه های شیرین و آموزنده ای آمده است. در این سری کتاب ها، نویسنده ......

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

مجموعه کتاب های 

باهم دوست باشیم

این کتاب دربرگیرنده ی: داستان های پندآموز سرزمین گرگ ها، شتر یک کوهان، شتر دو کوهان، موش کور و همسایه ها، کی پنیر مرا دزدید؟، ......

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

مجموعه داستانک

خانم باران

گل ها با خوش حالی خندیدند و با هم گفتند: (( چه خوب خانم باران! )) ...

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - تابع

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 383 پنجشنبه 18 آذر 1395 : 22:53 نظرات ()

تابع

این کتاب در برگیرنده ی: (مفهوم تابع، انواع تابع ها، خواص تابع ها)

(تشخیص تابع بودن یک رابطه، تساوی دو تابع، ...

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - مثلثات

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 201 یکشنبه 23 آبان 1395 : 12:2 نظرات ()

مثلثات

این کتاب در برگیرنده ی: نسبت های مثلثاتی زاویه حاده - حل مثلث قائم الزاویه، رابطه های بین نسبت های مثلثاتی، کمان ها و.....

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - ورودی به آمار

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 206 چهارشنبه 19 آبان 1395 : 22:33 نظرات ()

ورودی به آمار

این کتاب در برگیرنده ی : جامعه، نمونه و نمونه گیری (نمونه تصادفی، تولید اعداد تصادفی، نمونه گیری طبقه ای،.....

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - کاربرد مشتق

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 236 پنجشنبه 13 آبان 1395 : 18:1 نظرات ()

کاربرد مشتق

این کتاب در بر گیرنده ی: مماس بر منحنی، حالت های خاص، ریشه ی مضاعف معادله، تعریف شیب خط مماس، تعمیم تعریف شیب خط مماس، ....

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

هندسه تحلیلی (بردار، خط و صفحه در فضا)

این کتاب در بر گیرنده ی: بردارها (فضای R۳ (دستگاه مختصات دکارتی در فضا، مختصات نقطه در فضا)، طول (فاصله نقطه از مبدأ مختصات، ......

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

ماتریس و دستگاه های معادلات خطی

این کتاب در بر گیرنده ی: ماتریس (مقدمات) (ماتریس های خاص، جمع ماتریس ها، ضرب عدد در یک ماتریس، ضرب ماتریس ها، ....

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

نابرابریها و نامعادله ها

این کتاب در بر گیرنده ی: تعیین علامت عبارت های جبری (تعیین علامت دو جمله ای درجه اول، تعیین علامت عبارت |ax+b| ، تعیین علامت عبارت های شامل عامل های درجه اول، ..............

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

لگاریتم و توابع لگاریتمی و نمایی

در این کتاب درباره ی لگاریتم (تابع لگاریتمی ( تعریف لگاریتم و فرمول های آن، نامساوی های لگاریتمی، ........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

متن های حقوقی به زبان ساده

(بخش حقوق قراردادها و حقوق جزا)

به همراه واژه های بایسته حقوقی

کتاب پیش رو از سه بخش تشکیل شده است. بخش اول و دوم این کتاب مختص به ......

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

انتگرال معین و کاربردهای آن

در این کتاب درباره ی یادآوری سیگما و خواص آن، قضیه بولتسانو و قضیه ی مقدار میانی، ....

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

پیوستگی و مشتق پذیری

پیوستگی و مشتق پذیری دو مبحث مهم ..........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - مقاطع مخروطی

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 336 دوشنبه 06 ارديبهشت 1395 : 12:3 نظرات ()

مقاطع مخروطی

در این کتاب درباره ی دایره، بیضی، سهمی، هذلولی، دوران ........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - تاریخ ریاضیات

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 247 دوشنبه 06 ارديبهشت 1395 : 12:1 نظرات ()

تاریخ ریاضیات

در این کتاب درباره حساب، جبر، آنالیز ریاضی، هندسه، پیدایش نمادهای ریاضی .............

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

آشنایی با روش های عددی در حل مسائل ریاضی

در این کتاب درباره ی مفاهیم اولیه در آنالیز عددی، حل عددی معادله f(x) = 0 ، حل عددی انتگرال معین ...............

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - تثلیث زاویه، تربیع دایره

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 289 دوشنبه 06 ارديبهشت 1395 : 11:55 نظرات ()

تثلیث زاویه، تربیع دایره

در این کتاب درباره ی عدد π ، تربیع دایره و غیر جبری بودن عدد π ، وجود عددهای غیر جبری، تابع نمایی، ...........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - ورودی به نظریه اعداد

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 163 شنبه 04 ارديبهشت 1395 : 13:15 نظرات ()

ورودی به نظریّه اعداد

در این کتاب درباره ی اعداد صحیح - بخش پذیری در اعداد صحیح، اعداد اول، بزرگترین شمارنده و ..............

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

تقارن جبری و ضریب های نامعین

در این کتاب درباره ی ورود به مطلب، تعمیم مفهوم تقارن و ویژگی های آن، استفاده از تقارن در جبر مقدماتی، .............

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - استقرای ریاضی

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 170 شنبه 04 ارديبهشت 1395 : 13:0 نظرات ()

استقرای ریاضی

در این کتاب درباره ی پیش از آغاز، استقرای ریاضی، دامنه ی کاربرد استقرای ریاضی ....................

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

دیفرانسیل و انتگرال نامعین و روش های انتگرال گیری

در این کتاب درباره ی مروری بر مطالب حد و پیوستگی، دیفرانسیل تابع یک متغیری، قضیه های مقادیر نهایی، رول، مقدار میانگین (لاگراژ)، ................................

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

عبارت ها و معادله های جبری

در این کتاب درباره ی عبارت های جبری، اتحاد یا همانندی، ریشگی، تجزیه، معادله، ................

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - دنباله و سری ها

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 470 جمعه 03 ارديبهشت 1395 : 21:1 نظرات ()

دنباله و سری ها

در این کتاب درباره ی دنباله، سری، تست های دنباله و سری، ......................

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - ورودی به نظریه احتمال

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 252 جمعه 03 ارديبهشت 1395 : 20:8 نظرات ()

ورودی به نظریه احتمال

در این کتاب درباره ی تاریخچه احتمال، احتمال همشانس، اصول احتمال، امید ریاضی، .................

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - نظریه گراف

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 180 جمعه 03 ارديبهشت 1395 : 14:25 نظرات ()

نظریه گراف

در این کتاب درباره ی گراف ها، مسیرها و دورها، گراف ها و ماتریس ها، ..............

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

 آنالیز ترکیبی و بسط دو جمله ای

در این کتاب درباره ی ورودی به نظریه ی آنالیز ترکیبی، بسط دو جمله ای با نمای طبیعی ...........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

 

کتاب - قدر مطلق

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 369 جمعه 03 ارديبهشت 1395 : 7:46 نظرات ()

قدر مطلق

در این کتاب درباره ی تعریف ها و قراردادها، معادله ها و نامعادله های شامل قدرمطلق، ....................

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - مبانی ریاضیات گسسته

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 135 پنجشنبه 02 ارديبهشت 1395 : 20:27 نظرات ()

مبانی ریاضیات گسسته

در این کتاب درباره جبر گزاره ها، استدلال ریاضی و روش حل مساله، جبر مجموعه ها، ........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - مجانب ها و رسم منحنی

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 496 پنجشنبه 02 ارديبهشت 1395 : 16:55 نظرات ()

مجانب ها و رسم منحنی

در این کتاب درباره ی خطوط مجانب، تعیین علامت هر عبارت از هر درجه، رسم جدول تغییرات و منحنی نمایش تابع های کثیرالجلمه، ........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - بخش پذیری در جبر

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 132 پنجشنبه 02 ارديبهشت 1395 : 14:56 نظرات ()

بخش پذیری در جبر

در این کتاب درباره نگاهی تند و گذرا به تاریخ، آگاهی های لازم، بخش پذیری چند جمله ای ها، ............

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

کتاب - روش هایی از جبر

سید حمید رضا هاشمی موسوی بازدید : 187 پنجشنبه 02 ارديبهشت 1395 : 12:32 نظرات ()

روش هایی از جبر

در این کتاب درباره ی توابع جبری، چند جمله ای ها و توابع گویا، توابع درجه دوم و معادلات درجه دوم، ...........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

مساله های حل نشده (Open Problems) جایزه دار ریاضیات در جهان

مجموعه کتاب های ریاضی برترین های جهان ریاضیات (۵)

در این کتاب درباره پرسش های جایزه دار ریاضیات ...........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

دانش نامه ی کوچک

زمین و فضا

آیا دوست دارید بدانید در فضا چه می گذرد؟ باران چگونه تشکیل می شود؟ در زیرزمین چه ......

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

فرهنگ تصویری دایناسورها برای کودک ها

کودک ها، ضمن مطالعه ی این کتاب با بیش از پنجاه گونه دایناسور که از کوچک ترین تا غول پیکرترین آن ها .....

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

فرهنگ تصویری حیوان ها برای کودکان

در این کتاب درباره ی حیوان های علفزار، اقیانوس، بیابان .......

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

فرهنگ تصویری فضا برای کودکان

این کتاب شما را با فضا و هر آن چه که در جهان هستی وجود دارد آشنا می کند و ........

برای آگاهی بیش تر درباره ی کتاب و یا خرید،

بر روی ((ادامه مطلب)) کلیک کنید.

تعداد صفحات : 3

تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
Profile Pic
درود بر شما، خوش آمدید، نیکویی و خوشی با خود آوردید، بدی و اندوه را به دور بردید، این جا کتاب فروشی اینترنتی است. در صورت توانایی، خرید زیر 300000 تومان(سیصد هزار تومان)، 10 درصد از ارزشش کاسته و بالای این رقم ، رایگان درب خانه یا جای کار فرستاده می شود. پاداش خرید از کتاب فروش: 50 تا 100 درصد سود کتاب فروشی به حساب، 20 نفر از کسانی که در کتاب فروش ثبت نام کنند و در هر فصل (بهار، تابستان، پاییز، زمستان) بیشترین خرید را داشته باشند؛ واریز می شود. همکاری در فروش: کسانی که گرایش به همکاری در فروش دارند می توانند به قسمت تماس با ما نامه بزنند و شماره تلفن یا پست الکترونیکی خود را بنویسند. کتاب خواسته شده ی خود را از این جا بخرید. اگر از کتاب و دانش و دانشمندان دوری کنیم، به زودی، غارنشین می شویم. کتاب بخرید، کتاب بخرید، کتاب بخرید. کامروا و شاد و خوش و پیروز باشید.
اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • موضوعات

 • ریاضی
 • هندسه
 • مجموعه کتاب‌های درس‌هایی از زندگی‌نامه ریاضی‌دانان نامی ایران و جهان

 • فرهنگ
 • آموزش
 • حقوق

 • فیزیک

 • شیمی

 • دانش های تجربی

 • علمی - پژوهشی

 • فنی و مهندسی

 • خلاقیت و نوآوری و شکوفایی ذهنی

 • دانش نامه
 • دانش های شناختی

 • داستان
 • مجموعه ی چرا و چگونه؟

 • سازگاری برای بقا
 • کتاب های علوم من
 • منظومه خورشیدی
 • وسیله ها چگونه کار می کنند؟

 • پروژه های نمایشگاه دانشی

 • نیروهای ویرانگر طبیعت

 • پرواز

 • سرما و گرما

 • برای تراز توانایی اندیشه
 • همگانی و عمومی

 • گروه سنی
 • مجموعه به من بیاموزید

 • دیدگاه ها
 • پیام های برگزیده برای نوروز

 • اقتصاد

 • کاربرها

 • پست انگیزشی
  نظرسنجی
  از این سایت چه اندازه خشنود می باشید؟
  آمار سایت
 • کل مطالب : 160
 • کل نظرات : 11
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 10
 • آی پی امروز : 22
 • آی پی دیروز : 16
 • بازدید امروز : 162
 • باردید دیروز : 39
 • گوگل امروز : 4
 • گوگل دیروز : 3
 • بازدید هفته : 674
 • بازدید ماه : 2,439
 • بازدید سال : 20,333
 • بازدید کلی : 145,962